Om dette arrangementet

Tid
19:00 - 20:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Målgruppe

Fellesnaust - tradisjonsbåtar til folket

Med boka Fellesnaust – tradisjonsbåtar til folket! presenterer Kjell Magnus Økland visjonar som kan gjera båtlivet tilgjengeleg for alle i både bygd og by. Økland er dagleg leiar for Stiftinga Kystkultur no!

Fellesnaust er allment tilgjengelege naust-anlegg der tradisjonsbåtar står klare for bruk. Med vogn på hjulvenleg underlag og elektrisk vinsj er det enkelt for ein person åleine å sjø- og landsetja båtar uavhengig av vannstand. Klasse-sett med båtar i ulike storleikar sikrar at både åleine-brukaren og den store gruppa kan koma seg utpå. Det står med andre ord klart eit berekraftig båtliv i naustet og ventar på deg!

Ved å etablera slik infrastruktur kan ein gamal og stolt kulturarv (som er UNESCO-listeført!) løftast fram og delast med nye generasjonar. Kan fellesnaust med nybygde tradisjonsbåtar verta både uteskule, folkehelse og turismeopplevingar? Kan me gjennom god tilretteleggjing for bruk av slike båtar òg etablera nye generasjonar med brukarar?
Ei større nasjonal satsing på fellesnaust vil vera god bruk av offentlege midlar, og kan gje ei rad med positive og etterspurde ringverknader. Fellesnaust kan vera eit verktøy for stadsutvikling. Ved at fellesskapet får tilgang på strandsone og vannspeil sikrar fellesnaust ein god bruk og plassutnytting av strandsona. Sjølve plasseringa kan òg brukast til å styra kvar ein ynskjer at uteaktivitet ved og på vatnet skal skje.

Fellesnaust-anlegget vert ein kortreist sosial og inkluderande naturmøtestad, der både planlagde og tilfeldige møte mellom menneske ofte kan skje. Anlegget kan tilretteleggast for alle aldersgrupper og for personar med funksjonshemmingar. Fellesnaust = stader som sprer glede!

Velkomen til ein kveld med spennande tankar og idear!